Administrativní styl

 Mezi důležité společenské fce patří fce řídící, organizační a prostě informační. A proto se vyděluje uvnitř stylové oblasti odborné i oblast administrativní. Projevy této stylové oblasti nesou některé charakteristické znaky.

Administrativní styl ( někdy označovaný jako jednací nebo úřední ) je zaměřen na fakta, na jejich sdělení, avšak také na ovlivnění a řízení činnosti adresáta. Autor ( mluvčí, pisatel ) ustupuje do pozadí, ale také osobní vztah k jednotlivému, konkrétníhu adresátovi bývá zastřen ( adresát, tj. posluchač nebo čtenář, bývá označen jako podnik, ústav, úřad). V popředí požadavků na projevy oblasti administrativní stojí jejich věcná výstižnost, snadnost a rychlost jejich vypracování, možnost rychlého a jednotného zpracování poskytnutých údajů. Tím je dána základní vlastnost jazyka těchto projevů: užívá se v nich ustálených formulí ( klišé ), citově neutrálních jazykových prostředků a termínů.

Maximální rychlost, formulační snadnost a jednotnost zpracování údajů ( i strojového ) zajiš?ují především předtištěné formuláře. Ty adresát vyplňuje zpravidla heslovitě ( bez slovesných přísudků ).

Slohové útvary administrativního stylu

V oblasti administrativní se uplatňuje celá řada slohových útvarů:

- protokoly a zápisy, žádosti, životopisy, posudky, podnikové dopisy, oběžníky, objednávky, hlášení, výkazy, zprávy a oznámení, inzeráty; některých těchto útvarů se používá i v oblastech jiných ( např. v oblasti běžně dorozumívací a publicistické ).