Odborný styl - jazyková kultura 

Styl odborný:
a) styl prakticky odborný (např. administrativní)
b) styl vědecký a naučný

 Vědecká práce: - poznávací fce
- stanovení úkolů -> zhodnocení dosavadních řeš.
-> vypracování hypotézy a prac. plánu -> vlastní vědecká práce -> konečné zpracování
- práce je přizpůsobena danému oboru jak po stránce jazykové, tak i tematické

Stránka lexikální:
- přesnost a jednoznačnost

- odborné termíny

Stránka syntaktická
:- větná stavba je sevřená a hutnější než v
textech neodborných
- jmenné konstrukce
- složitá podřadná souvětí
- časté vsuvky

- pasivní konstrukce
- spojovací výrazy

Stavba odborného textu jako celku:
- členění textu na odstavce
- důležité je pořadí vět
- grafické zpřehlednění (závorky, číslování ...)

Slohové postupy v odborném textu:
a) postup výkladový
b) postup popisný
c) postup úvahový

Slohové útvary:
- podle rozsahu:
článek
studie - knižní pojednání o tématu

- podle zaměření a obsahu:
učebnice
příručka
encyklopedie
slovníky

- k odbornému stylu má blízko styl vědeckopopularizačních textů