Tabulkové procesory, význam a využití

Tabulkový procesor (spreadsheet) umožňuje zapisovat čísla a krátké texty do tabulek a pak tyto zapsané údaje zpracovat podle výrazů (vzorců), které do tabulek rovněž vložil uživatel.

Tabulkové procesory jsou vhodné např. v medicíně pro automatické tištění pozvánek pro pacienty na kontroly, v ekonomice a v účetnictví lze s jejich pomocí provádět automatické sčítání příjmů, výdajů a dalších ukazatelů včetně dílčích seznamů položek, a tak mít v jakémkoliv časovém okamžiku přesný přehled o hospodaření. Tabulkové procesory zajiš?ují, že potřebné výsledky jsou vypočteny rychle a současně bezchybně.

Tabulkový procesor může automaticky přepočítat úroky, daně apod. Může kontrolovat termíny splatnosti vlastních i cizích pohledávek. Některé výpočty, které jsou ve finančnictví časté, jsou běžnou součástí tabulkových procesorů jako tzv. finanční funkce.

Jinou, často využívanou skupinou funkcí tabulkových procesorů jsou matematické funkce. Mezi tyto funkce náleží nejenom triviální úkony jako sčítání, násobení, ale i goniometrické a jiné funkce. Obvyklou vlastností tabulkových procesorů je automatický výpočet základních statistických charakteristik jako je průměr, směrodatná odchylka, vyhodnocení závislosti mezi změnami hodnot jednotlivých položek na základě vazeb neprogramovaných uživatelem apod.

Samozřejmostí dobrých tabulkových procesorů je možnost zobrazit a vytisknout údaje, které jsou uloženy v tabulce, v podobě různých sloupcových, čárových, koláčových a jiných grafů. Tyto grafy je možno popsat písmeny různé velikosti a tvaru.

Složitější úlohy je vhodné přenechat programátorovi, který nám sestaví požadovanou tabulku a vloží do ní všechny potřebné vzorce. Uživatel již jen tabulky při své práci naplňuje údaji.

S tabulkami lze zacházet jako s texty, lze kopírovat údaje v rámci jedné tabulky i z jedné tabulky do druhé. Lze části tabulek rušit nebo přemís?ovat jinam. Vyplnění tabulky lze překopírovat bez přepisování do textového editoru a zpracovat spolu s ostatním textem jako součást obchodní zprávy, zdravotnického hlášení apod.

Mezi známé tabulkové procesory patří např. QuattroPro, Calc602, Excel, SuperCalc, Lotus 1-2-3, Symphony, Framework.