Jednoduché účetnictví

Úvod do podnikání

Fyzická osoba

Výdajový paušál (§ 7 Daň z příjmů)

- neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje (pokud není účastníkem sdružení) ve výši 25 % z příjmů ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

Daňové účetnictví - abychom mohli prokázat daňové přiznání

Vznik firmy a otevření účetních knih

1. Na začátku podnikání se sestaví výkaz majetků a závazků
2. Otevření účetních knih

3. Podnikatel popíše způsob číslování účetních dokladů a označení ostatních písemností

Vše vychází ze zákona o účetnictví

Začátek podnikání

- výdaje spojené se zřízením nového podniku -> soudní a notářské poplatky, N na pracovní cesty, mzdy a odměny, nájemné, ...

- nesmíme zahrnout výdaje spojené s pořízením IM a na opravy a udržování

- do 20 000,-- (včetně) -> hned

- nad 20 000,-- -> NIM -> 8 let

Účetní knihy

Peněžní deník - PPD, VPD, výpis z Bú

Pomocné knihy

Evidence v průběhu roku

materiál

faktura za materiál -> kniha závazků
faktura za dopravu materiálu -> kniha závazků, peněžní deník
DIM - materiálové zásoby -> peněžní deník, dále stejné jako u materiálu + zvláštní evidence

prodej materiálu

- vyskladnění -> skladní karta
- vystavení faktury -> kniha pohledávek
- zaplacení faktury -> peněžní deník příjmy ovliv. d.

reklamace

- vrátí peníze -> peněžní deník
- neuznaná -> výdaje ovliv. d.

darování materiálu -> PD - výdaje ovliv. d.

inventarizace

manko do normy -> skladní karta, PD - výdaje ovliv. d.

-> úhrada

úvěr

- výpis z Bú -> PD příjmy neovliv. d.
- splácení -> PD výdaje neovliv. d.
- úrok -> PD výdaje ovliv. d.

kurzové rozdíly -> příjmy nebo výdaje ovliv. d.

investiční majetek -> inventární karta

leasing

- 0. Splátka není uznatelná -> PD výdaje neovliv. d.
- splátka na konci roku -> výdaje ovliv. d.

vyřazení IM - u darů a u manka to není jednoduché -> zákon o dani z příjmů

mzdy

daň z příjmů zaměstnance -> PD výdaje neovliv. d.

DPH finančnímu úřadu -> PD výdaje neovliv. d., ostatní
silniční daň -> PD výdaje ovliv. d., provozní režie
časové rozlišení - musíme rozlišovat pouze nultou splátku leasingu
rezervy

- VÚD -> PD výdaje ovliv. d., provozní režie
- faktura -> kniha pohledávek
- platba fa -> výše rezervy - PD výdaje neovliv. d.
-> zbytek - PD výdaje ovliv. d.
- storno rezervy-> PD - výdaje ovliv.

Zahrnování příjmů a výdajů plynoucích popřípadě vynaložených mezi 16. Prosincem a 15. lednem účtujeme do zdaňovacího období, kterému hospodářsky patří nebo ke kterému je poplatník přiřadí..

Uzávěrkové operace

- operace, které se doplňují za poslední zápis v PD
odpisy -> výdaje ovliv., provozní režie
tvorba rezervy -> výdaje ovliv. , provozní režie
kurzové rozdíly -> příjmy nebo výdaje ovliv. (pouze u fin. Účtů)
NIM a HIM vytvořený vlastní činností -> v ceně pořízení do příjmů ovliv.
darované zásoby - neuznatelné -> - výdaje ovliv.
poměrná výše nulté splátky u leasingu

Výpočet SP a ZP na konci roku

Příjmy - výdaje ovliv. = ZISK -> 35 % vyměřovací základ 34 % SP

13,5 % ZP

povinnost za rok - zálohy = pohledávka, závazek (příslušná kniha - při platbě)

-> neprochází peněžním deníkem

Daň z příjmů

- individuální podnikatel platí daň z příjmu fyzickým osob
- během roku platí zálohy

Zisk

- SP
- ZP


základ daně

- 26 400,-- (za poplatníka)
- 13 200,-- (za dítě)
(manželka na mateřské, 10 % PC IM, ...)


upravený základ daně-> DAŇ - zálohy -> kniha závazků

Na základě údajů z PD a pomocných knih vyplníme daňové přiznání. Součástí daňového přiznání je přehled příjmů a výdajů, majetku a závazků.

Výkazy příjmů a výdajů, majetku a závazků si vyplníme pro sebe.