Kalkulace a rozpočty

Kalkulace

kalkulační jednice - výrobky, polotovary, služby, práce, ...

Podle použitých podkladů a jakým účelům mají kalkulace sloužit rozeznáváme: operativní kalkulace, plánové kalkulace, propočtová kalkulace

Kalkulace se sestavují v jednotlivých položkách přímých a nepřímých N, které tvoří kalkulační vzorec

1. Přímý materiál  

přímé N

 

vlastní
N výroby

 

 

VN výkonu

 

úplné N

 

prod. cena

2. Přímé mzdy
3. (Ostatní přímé náklady)
4. Výrobní režie  
5. Správní režie  
6. Odbytové náklady  
7. Zisk  

Přímý materiál - suroviny, základní materiál; podstata výrobku
Přímé mzdy - mzdy související přímo se zhotovením výrobku; úkolové
Ostatní př. N - ostatní časově rozlišené N, které lze zjistit přímo na kalkulační jednici (SP, ZP, odpisy)
Výrobní režie - N související s výrobní činností, které nelze zjistit na kalkulační jednici (pomocný materiál, el. energie, voda, odpisy, ...)
Správní režie - N související s řízením a správou podniku jako celku
Odbytové N - náklady spojené s odbytovou činností (skladování, prodej, expedice)
Zisk - rozdíl odhadnuté prodejní ceny a úplných vlastních nákladů

Metody stanovení N na kalkulační jednici

Přímé

norma spotřeby materiálu x cena za 1 m
výkonové normy x mzdové tarify

Režijní

1) Kalkulace prostým dělením
2) Kalkulace poměrovými čísli
3) Kalkulace přirážková

Kalkulace prostým dělením

režijní N na kj = rozpočet kalk. nákladů
plánovaný počet kj

Kalkulace poměrovými čísli

příklad - Podnik vyrábí 3 odlišné výrobky, které se liší hmotností. Celkové N - 630 000,- a rozvrhujeme je v poměru

1 : 0,8 : 0,5

Výrobek

Ks

Poměr. č.

Přepočet

Rozdělení N

Kč/kj

A

1 200

1

1 200

252 000

210

B

2 000

0,8

1 600

336 000

168

C

400

0,5

200

42 000

105

     

3 000

630 000

 

Kalkulace přirážková

 

režijní přirážka v % =  rozpočtované režijní N       x 100
rozvrhová základna

příklad - Ve výrobním stř. se vyrábějí 2 druhy různých výrobků. V roce 97 se má vyrobit

sušenky 10 000 ks piškoty 20 000 ks
přímý materiál (na 1 bal.) 6.- 7,-
přímé mzdy 4,- 13,-

Rozpočet výrobní režie je 240 000,-, rozvrhová základna - přímé mzdy. Sestavte předb. kalkulaci do položky VN výroby.

 

 

Sušenky

Piškoty

Přímý materiál

6,-

7,-

Přímé mzdy

4,-

13,-

Výrobní režie

3,20

10,40

VN výroby

13,20

30,40

240 000.- x 100

režijní přirážka = (4,- x 10 000) + (13,- x 20 000) = 80 % (k př. mzdám)

Kalkulační písemnosti

kalkulační list - zapisuje se kalkulační vzorec
kalkulační doklady - najdeme jednotlivé údaje

Rozpočetnictví

druhy:

Měsíční útvarový rozpočet

Pokud chceme zkontrolovat hosp. vnitropodnikového útvaru sestavíme odpočet - musí odpovídat

Vztah mezi kalkulací a rozpočtem

přímé náklady

nepřímé náklady