Právní úprava účetnictví

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb (1. 1. 1992 novelizace)

platí pro:

základní znaky:

Účetní zásady

1) Zásada účetní jednotky - ÚJ musí být vymezena jako relativně uzavřený celek, za který je vedeno účetnictví a sestavuje se účetní uzávěrka
2) Nepřetržitosti trvání ÚJ - povinnost vedení účetnictví v obdobích po sobě následujících od vzniku až do zániku ÚJ
3) Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období - znamená, že ÚJ zaznamenává účetní případy do období, s nimiž časově a věcně souvisí
4) Zásada objektivity účetnictví - ÚJ musí vést účetnictví úplně, průkazně, správně
5) Zásada bilanční kontinuity - návaznost KS a PS rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími
6) Zásada oceňování majetku a závazků - každá skupina majetku a závazku
7) Zásada opatrnosti - nenadhodnocovat aktiva a výnosy, a nepodhodnocovat pasiva a náklady
8) Zásada zákazu kompenzace - náklady a výnosy se musí evidovat zvlášť

Účtové osnovy

1) pro podnikatelské subjekty - družstva, státní podniky, fyz. osoby zapsané v OR
2) pro banky
3) pro pojišťovny
4) pro příspěvkové a rozpočtové organizace a obce
5) pro politické strany, polit. hnutí, občanská sdružení, sdružení právnických osob, nadace, církve a náb. společnosti

Účtová osnova je seznam všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním vyjádřením, které mohou účetní jednotky používat.

Účtový rozvrh

Účetní dokumentace

Druhy účetních dokladů

účetní doklady se dělí:

a) vnitřní (interní) - pracují uvnitř podniku a zůstávají vněm
vnější (externí) - přicházejí nebo odcházejí z firmy; jsou ve styku s vnějším světem
b) jednotlivé doklady - dokumentují jednu hospodářskou operaci
sběrné doklady - dokumentují více stejnorodých hosp. operací (např. sběrná faktura) -> nesmí přesáhnout jeden měsíc

Náležitosti účetních dokladů

náležitosti:

Zpracování a opravy účetních dokladů

1) Přezkoušení správnosti

doklady se přezkušují z hlediska:

2) Příprava k zaúčtování

a) nejprve se obvykle doklady třídí - podle druhů, z hlediska času

b) číslování dokladu

c) doklady se opatří účtovacím předpisem - předkontace

3) Vlastní zaúčtování

4) Úschova účetních dokladů - archivace

Zápisy v účetních dokladech musí být trvalé (počítačem, perem, na stroji, nesmí být tužkou). Opravy v dokladech musí být provedeny tak, aby bylo zřejmé, čeho se oprava týká a kdo ji provedl

-> přeškrtneme původní údaj tence tak, aby původní zápis byl čitelný, nad tím se napíše správný údaj a datum a podpis (pokud se vejde).
-> vyhotovení nového dokladu
-> vyhotoví se vnitřní doklad na opravu a ten se zaúčtuje

Účetní zápisy a účetní knihy

Účetní zápisy

časově (chronologicky) - tak jak nastaly, do deníku
systematicky (věcně, soustavně) - na účty v hlavní knize

Přezkušování účetních zápisů

po stránce formální

po stránce věcné

Opravy účetních zápisů

neúčetně - přeškrtne, napíše nový, datum, podpis
účetně - úplné storno (červeně); částečné storno; doplňkový zápis (doúčtuje se rozdíl)
na opravný zápis se musí vystavit účetní doklad (VÚD)

Účetní knihy

Deník

Hlavní kniha

Pomocné knihy