Zásoby

Pojmy, druhy

Nakupované zásoby

Vlastní výroby

Způsoby evidence zásob

způsob A

111/321    112/111    112/501

způsob B

principy:

501/321

501/622

na konci roku

PS   501/112   KS   112/501

-> způsob evidence zásob je uveden ve vnitřní směrnici

Operativní evidence
Analytická evidence - skladní karta

Oceňování zásob

Metody stanovení cen při výdeji

1) metoda FIFO

2) metoda váženého aritmetického průměru

vážený průměr proměnlivý - nový průměr se zjišťuje po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu

zásoba v Kč + přírůstek v Kč
zásoba v MJ + přírůstek v MJ

vážený průměr periodický
- nový průměr se počítá za určité časové období
- i s počátečním zůstatkem

Evidence zásob vlastní výroby

nedokončená výroba
přírůstek 121/611 přebytek 121/688
úbytek 611/121 manko 582/121

polotovary
přírůstek 122/612
úbytek 612/122

výrobky
123/613
613/123

Evidence zásob zboží

pořízení zboží 131/321
zboží na skladě 132/131
prodané zboží 504/132
tržby za zboží 311/604

podle způsobu B - jako u materiálu, místo 131 použijeme účet 504, neúčtujeme příjemky a výdejky

Evidence materiálových zásob během roku

Pořízení 111/321 112/111

clo i DPH v celním výměru
111/379
343

Výdej do spotřeby 501/112

Prodej
výdejka 542/112
faktura 311/642
343

Evidence materiálových zásob na konci roku

Inventarizační rozdíly

inventarizace - má zajistit reálnost a pravdivost účetních zápisů
inventura - zjištění skutečné zásoby

Manka

1) Manka nezaviněná do výše norem přirozených úbytků

2) Ostatní manka

582/112   335/688   221/335

Přebytek   688/112

Škody

Nevyfakturované dodávky

příjemka ve smluvní ceně 112/111

VÚD 111/389

Materiál na cestě

111/321 VÚD 119/111

Zvláštnosti účtování u materiálových zásob

Reklamace

faktura za materiál 111, 343/321
příjemka části mat. 112/111
VÚD na reklamované množství
315/111
315/343

úhrada dodavateli

reklamace neuznána VÚD 588/315

Zásoby přijaty do úschovy

Náhrady škod od pojišťovny

VPD platíme pojistné 548 / 211

způsobena škoda
zaměstnanec 335 / 688
pojišťovna 378 / 688 když známe částku, kterou nám pojišťovna zaplatí

Opravné položky

ocenění

-> nižší ocenění (snížení ceny)
- trvalý charakter 582/112 - daň. neuznatelné
- přechodný charakter tvorba 559/191
zrušení 191/659
daň. neuznatelné - v rámci inventarizace

-> vyšší ocenění