Zúčtovací vztahy
 

pohledávky - krátkodobé, dlouhodobé

závazky - krátkodobé

Poskytnuté a přijaté provozní zálohy

1) zaplacena záloha dodavateli 314/221

došla faktura 111,343/321

VÚD - zúčtování zálohy po přijetí faktury 321/314

2) VBÚ - byla nám zaplacena záloha 221/324

vystavili jsme fakturu 311/601,343

VÚD - zúčtování zálohy 324/311

Poskytnutí zálohy zaměstnancům

poskytnuta záloha 1 000 Kč 335/211

vyúčtování, zboží stálo 1 200 Kč 501/335 501/211

zboží stálo 800 Kč 501/335 211/335

Zúčtování s finančním orgánem

daně

341 Daň z příjmů - ÚJ je plátcem i poplatníkem

342 Ostatní přímé daně - používá se v případech, kdy ÚJ je plátcem, ale poplatníkem je jiný subjekt (daň z příjmů zaměstnanců)

345 Ostatní daně a poplatky - evidujeme spotřební daň (předpis)

Směnky

1) Směnky k úhradě - účet 322 (pasiva)

přišla fa 111,343 / 321

platba směnkou 321,562 / 322

zaplacení směnky 322/221

2) Směnky k inkasu 312

vystavena faktura 311 / 60.,343

akceptace směnky 312 / 311,662

úhrada - bylo nám zaplaceno 221/312

Eskont směnky

diskont - úrok ode dne eskontu do dne splatnosti

prodej směnky bance 313/312

diskont 562

výlohy peň. ústavu 568

Vbúvěru - avízo banky o zaplacení směnky v den splatnosti 232/313 221/232

313 Pohledávky za eskontované cenné papíry

232 Eskontní úvěry

Výpočet diskontu

Diskont = směnečná částka * úr. sazba * počet dní úr. doby
                        úr. období * 100

datum splatnosti 1. 10. 96; eskont 1. 4. 96; úroková sazba - 10 %

podmínky - (30,360) -> 30 dní v měsíci, 360 dní v roce

100 000 x 10 x 180 / 100 x 360 = 5 000 Kč